Hướng dẫn thiết lập và dịch vụ cho gia đình Hệ thống Máy chủ Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000056687

27/05/2020

Hệ thống Máy chủ Intel® tích hợp hệ thống M20MYP1UR and_Service Guide_1.0 (PDF) icon

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn hướng dẫn chèn và khai thác các thành phần hệ thống, cũng như các phụ kiện và phụ tùng của Intel có sẵn, cho dòng Hệ thống Máy chủ Intel®.


Kích thước: 6,4 MB
Ngày: 2020 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Các chủ đề liên quan
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (TPS)
Hướng dẫn cấu hình