Thông số kỹ thuật của sản phẩm Máy tính xách tay Intel® NUC kit

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000056626

05/10/2022

Bạn có thể tải xuống thông số kỹ thuật sản phẩm (TPS), cập nhật thông số kỹ thuật hoặc lỗi cho tài liệu Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC dưới đây. Phiên bản mới được xuất bản bất cứ khi nào tài liệu thực hiện thay đổi.

Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUCThông số kỹ thuật sản phẩm
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71F
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71E
Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
0,86 MB; Tháng 9 năm 2022; Phiên bản 1.1

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC710

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC710
Được trang bị Intel® EVO

Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
718 KB; Tháng 7 năm 2022; Phiên bản 1.0

Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho SKU EVO icon
704 KB; Tháng 7 năm 2022; Phiên bản 1.0

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71E
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC51E

Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
1 MB; Tháng 10 năm 2022; Phiên bản 1.4

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510
Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710
Được trang bị Intel® EVO

Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
694 KB; Tháng 4 năm 2022; Phiên bản 1.3

Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
690 KB; Tháng 4 năm 2022; Phiên bản 1.3

Bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A
Bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71B
Bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71C
Bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71D

Thông số kỹ thuật sản phẩm icon
1,1 MB; Tháng 9 năm 2022; Bản hiệu chỉnh 1.07
Lưu ýCác tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.