Thông số kỹ thuật của sản phẩm cho Intel® NUC Laptop sản phẩm

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000056626

23/06/2021

Bạn có thể tải xuống thông số kỹ thuật của sản phẩm (TPS), các bản cập nhật thông số kỹ thuật hoặc lỗi cho tài Intel® NUC Laptop Kit dưới đây. Phiên bản mới được xuất bản bất cứ lúc nào tài liệu có thể thay đổi.

Intel® NUC Laptop KitThông số kỹ thuật của sản phẩm
Bộ máy® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510
Bộ Máy® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710
Thông số kỹ thuật của sản phẩm icon
693 KB; Tháng 4 năm 2021; Bản hiệu chỉnh 1.1

Bộ máy® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510
Bộ Máy® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710
Được trang bị Công nghệ Intel® EVO

Thông số kỹ thuật của sản phẩm icon
1,3 MB; Tháng 1 năm 2021; Bản hiệu chỉnh 1.1

Bộ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A
Bộ Máy tính® Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71B
Bộ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71C
Bộ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71D

Thông số kỹ thuật của sản phẩm icon
1,1 MB; Tháng 6 năm 2020; Bản hiệu chỉnh 1.06
Lưu ýTập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.