TA-1152: bộ điều khiển Intel® RAID chế độ tri có thể gây ra các vấn đề về tính toàn vẹn dữ liệu trên các ổ đĩa ảo RAID được cấu hình bằng RAID-5 hoặc RAID-6 trong chế độ ghi qua

Tài liệu

Xử lý sự cố

000056192

26/02/2020

Intel đã xác định vấn đề về tính toàn vẹn dữ liệu tiềm năng trên các ổ đĩa ảo RAID như được cấu hình và quản lý bởi bất kỳ bộ điều khiển nào sau đây Intel® RAID:

  • Intel® RAID Module RMSP3AD160F
  • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F
  • Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
  • Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Tham khảo file PDF để biết thêm chi tiết về các thông tin:

  • Vấn đề
  • Nguyên nhân gốc rễ
  • Giải quyết

Ta-1152 (PDF)PDF icon
Chi tiết về vấn đề tính toàn vẹn dữ liệu tiềm năng, nguyên nhân gốc và độ phân giải.

Dung lượng: 303 KB
Ngày: ngày 2020 tháng 2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.