Bắt đầu với Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro dành cho Intel Unite® - NUC7i5DNKPU

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000056173

07/04/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 Business, Máy tính mini với Windows® 10 Pro cho Intel® Unite- NUC7i5DNKPU.