Hệ điều hành đã thử nghiệm cho Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP2SB

Tài liệu

Khả năng tương thích

000055761

11/09/2023

Lưu ý

Thông tin trên trang này được áp dụng cho Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP đã ngưng sản xuất. Vui lòng kiểm tra các sản phẩm áp dụng ở cuối trang này.

Nếu bạn có sản phẩm máy chủ Intel thế hệ hiện tại, vui lòng truy cập www.intel.com/support và nhập tên sản phẩm vào hộp tìm kiếm để tìm nội dung gần đây nhất được liên kết với sản phẩm của bạn.

Các bảng sau liệt kê các hệ điều hành đã hoàn thành và vượt qua kiểm tra xác nhận trên Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP2SB.

Hệ điều hành Loại thử nghiệm
Trung tâm dữ liệu/Tiêu chuẩn Microsoft Windows* 2022 Khả năng tương thích và căng thẳng
Trung tâm dữ liệu/Tiêu chuẩn Microsoft Windows* 2019 Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux* 8.4 Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux* 7.6 Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE Linux* Máy chủ doanh nghiệp 15 Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
CentOS* 8.4 Khả năng tương thích và căng thẳng
CentOS* 7.5 Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
CentOS* 7.6 Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Ubuntu* 20.04 LTS Máy chủ/Máy tính để bàn Cài đặt cơ bản
Microsoft Windows* Máy chủ 2016 Cài đặt cơ bản
Red Hat Enterprise Linux* 7.5 Cài đặt cơ bản
Red Hat Enterprise Linux* 7.4 Cài đặt cơ bản
CentOS* 7.4 Cài đặt cơ bản
VMware ESXi* 7.0 Cài đặt cơ bản

Ghi chú
Khả năng tương thích và căng thẳng Intel hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến cài đặt hoặc chức năng của Bo mạch Máy chủ Intel® đối với các hệ điều hành được liệt kê ở trên, bất kể bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi có được kiểm tra theo hệ điều hành hay không.
Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích Intel cung cấp hỗ trợ và kiểm tra các trình điều khiển hệ điều hành sau cho từng bộ điều khiển tích hợp Bo mạch Máy chủ Intel®, khi nhà cung cấp bộ điều khiển cung cấp trình điều khiển theo yêu cầu.
Cài đặt cơ bản Intel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ điều hành nguồn mở được liệt kê ở trên. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc khó khăn nào trong việc cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào ở trên, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng hệ điều hành nguồn mở tương ứng.