Bắt đầu với Intel® NUC 8 yếu tố điện toán cần thiết

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055727

09/12/2019

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng các yếu tố điện toán cần thiết Intel® NUC 8 của mình CM8PCB4R và CM8CCB4R: