Bắt đầu với các yếu tố điện toán chuyên nghiệp Intel® NUC 8

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055726

09/12/2019

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng các yếu tố điện toán Intel® NUC 8 Pro của mình CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8N, CM8i5CB8N và CM8i3CB4N: