Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)-thiết bị hiển thị CIRA không được kết nối sau khi nâng cấp lên phiên bản CSME 12.0.45.1509 hoặc mới hơn

Tài liệu

Xử lý sự cố

000055724

25/11/2019

Các hệ thống nền tảng Intel vPro® được Cập Nhật với Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) 12 phần mềm quản lý cơ sở v 12.0.45.1509 hoặc cao hơn yêu cầu Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) 1.3.2.1 để đảm bảo khả năng tương thích kết nối CIRA.

Kiểm tra lại trên Trung tâm tải xuống Intel không muộn hơn 12/6/19 để nhận được bản cập nhật mới nhất này.