Thông số kỹ thuật sản phẩm cho các® phần NUC Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055720

28/04/2021

Bạn có thể tìm thông số kỹ thuật của sản phẩm, các bản cập nhật thông số kỹ thuật hoặc errata cho Intel® NUC Elements của bạn trong bảng dưới đây. Khi có những thay đổi về thông số kỹ thuật, phiên bản mới sẽ được công bố.

Các bộ® điện toán Intel® NUCThông số kỹ thuật sản phẩm
Phần® điện toán Intel® NUC 11 CM11EBv716W
Bộ® điện toán Intel® NUC 11 Yếu tố điện toán CM11EBi716W
Bộ® điện toán Intel NUC 11 CM11EBv58W
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBi58W
Phần® điện toán Intel NUC 11 CM11EBi38W
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBC4W
Thông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 874 KB
Ngày: Tháng 4 năm 2021
Phiên bản: 1.1
Phần® điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8v7CB
Phần® điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8i7CB
Phần® điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8v5CB
Phần® điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8i5CB
Phần® điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8i3CB
Intel® NUC 8 Yếu tố điện toán cần thiết CM8PCB
Intel® NUC 8 Yếu tố điện toán cần thiết CM8CCB

Thông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 860 KB
Ngày: tháng 3 năm 2021
Phiên bản: 1.2

 

Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR16
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABB
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC
Thông số kỹ thuật sản phẩmicon
Dung lượng: 1,49 MB
Ngày: tháng 7 năm 2020
Phiên bản: 1.3
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FB
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBAV
Thông số kỹ thuật sản phẩmicon
Dung lượng: 1,69 MB
Ngày: tháng 12 năm 2020
Phiên bản: 1.1
Intel® NUC Pro Assembly Element CMA1BBThông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 697 KB
Ngày: tháng 7 năm 2020
Phiên bản: 1.1
Intel® NUC Assembly Element CMA2GBThông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 673 KB
Ngày: Tháng 4 năm 2021
Phiên bản: 1.0
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABA
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABB
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABC
Thông số kỹ thuật sản phẩmicon
Dung lượng: 1,59 MB
Ngày: tháng 7 năm 2020
Phiên bản: 1.3
Intel® NUC Board Element CMB2GBThông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 673 KB
Ngày: Tháng 4 năm 2021
Phiên bản: 1.0
Intel® NUC Pro Board Element CMB1BBThông số kỹ thuật sản phẩmicon
Kích thước: 669 KB
Ngày: tháng 7 năm 2020
Phiên bản: 1.1