Intel® Endpoint Management Assistant dẫn triển khai web (Intel® EMA) dành cho Dịch vụ Web Amazon*, Azure* và Google Cloud*

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055630

18/11/2022

Intel® Endpoint Management Assistant triển khai web dành cho Dịch vụ Web Amazon (PDF) PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn kiến trúc và các thành phần có thể được sử dụng để triển khai Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) vào đám mây công cộng bằng cách sử dụng:

  • Dịch vụ web Amazon*

Cũng có các thành phần tùy chọn được bao gồm trong trường hợp bạn muốn sử dụng Active Directory tại cơ sở (AD) hiện có của mình để cung cấp xác thực người dùng. Mặc dù có nhiều cách để mở rộng AD cho đám mây, chúng tôi đã chọn một phương pháp cho mỗi đám mây với mục tiêu đơn giản hóa và sử dụng các dịch vụ được quản lý khi có thể.

Dung lượng: 5.07 MB
Ngày: Tháng 2 năm 2022
Phiên bản: 1.7

Intel® Endpoint Management Assistant triển khai web dành cho Azure (PDF) PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn kiến trúc và các thành phần có thể được sử dụng để triển khai Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) vào đám mây công cộng bằng cách sử dụng:

  • Azure*

Cũng có các thành phần tùy chọn được bao gồm trong trường hợp bạn muốn sử dụng Active Directory tại cơ sở (AD) hiện có của mình để cung cấp xác thực người dùng. Mặc dù có nhiều cách để mở rộng AD cho đám mây, chúng tôi đã chọn một phương pháp cho mỗi đám mây với mục tiêu đơn giản hóa và sử dụng các dịch vụ được quản lý khi có thể.

Dung lượng: 3.04 MB
Ngày: Tháng 2 năm 2022
Phiên bản: 1.7

Intel® Endpoint Management Assistant triển khai web dành cho Nền tảng Đám mây Google (PDF) PDF icon
Tài liệu này cung cấp cho bạn kiến trúc và các thành phần có thể được sử dụng để triển khai Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) vào đám mây công cộng bằng cách sử dụng:

  • Nền tảng đám mây Google*

Cũng có các thành phần tùy chọn được bao gồm trong trường hợp bạn muốn sử dụng Active Directory tại cơ sở (AD) hiện có của mình để cung cấp xác thực người dùng. Mặc dù có nhiều cách để mở rộng AD cho đám mây, chúng tôi đã chọn một phương pháp cho mỗi đám mây với mục tiêu đơn giản hóa và sử dụng các dịch vụ được quản lý khi có thể.

Dung lượng: 2.82 MB
Ngày: Tháng 2 năm 2022
Phiên bản: 1.7

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.