Khả năng tương thích của hệ điều hành và bộ xử lý Intel® Xeon®

Tài liệu

Khả năng tương thích

000055440

20/03/2020

Khả năng tương thích hệ điều hành (HĐH) phụ thuộc vào điều gì?

Khả năng tương thích hệ điều hành (hoặc các hệ điều hành được hỗ trợ) không được xác định bởi bộ xử lý Intel® Xeon® hoặc chipset của máy chủ, nhưng nó phụ thuộc vào các hệ điều hành được hỗ trợ bởi Bo mạch chủ hoặc hệ thống máy chủ. Bo mạch chủ hoặc nhà sản xuất hệ thống sẽ xác thực một số hệ điều hành nhất định với bo mạch chủ hoặc hệ thống và cung cấp trình điều khiển cho các hệ điều hành được hỗ trợ.

Tôi có nhiều thông tin về khả năng tương thích với hệ điều hành ở đâu?

Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống máy chủ hoặc bo mạch chủ (nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc OEM) cho thông tin tương thích với hệ điều hành. Nếu bạn gặp phải vấn đề khi sử dụng một trong các hệ điều hành được hỗ trợ của OEM, hãy đảm bảo rằng bạn có các trình điều khiển và chương trình cơ sở BIOS mới nhất được cài đặt từ OEM.

Nếu bạn đang sử dụng Intel® Server Board hoặc Hệ thống Máy chủ Intel®, hãy truy cập trang web hỗ trợ sản phẩm cụ thể cho Intel® Server Product của bạn để biết thông tin tương thích với hệ điều hành.