Hướng dẫn thiết kế tham chiếu giá của dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® mạch

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055301

05/11/2020

Hướng dẫn thiết kế tài liệu tham khảo hệ thống máy chủ Intel® mạch LC rack (PDF)PDF icon
Hướng dẫn thiết kế tham chiếu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các thành phần kiến trúc, hướng dẫn và các yêu cầu khác để thiết kế một giải pháp giá hoặc tủ với Hệ thống Máy chủ Intel® mạch trong môi trường làm mát bằng chất lỏng.

Kích thước: 2,5 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 11
Xem xét lại: 1,3

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.