Intel® VROC so với Intel® RSTe trước: giải thích thay đổi tên

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055059

25/07/2019

Thay đổi tên Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) cho 6,0 (PDF)PDF icon
Intel® Virtual RAID on CPU 6,0 (Intel® VROC 6,0) được tung ra trong Q1 2019 với bộ xử lý Intel® Xeon có khả năng thay thế, thế hệ 2 và nền tảng làm mới Purley. Bản phát hành này bao gồm kết hợp giữa Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe) và tên sản phẩm Intel® VROC: chỉ có tên Intel® VROC sẽ duy trì và bao gồm tất cả các chức năng. Tên Intel® RSTe sẽ không còn được sử dụng nữa. Hỗ trợ thực tế và chức năng trên nền tảng nhất định sẽ không thay đổi. Chức năng sẽ phụ thuộc vào công cụ/bộ chip/chipset/CPU trong một nền tảng nhất định.

Dung lượng: 309 KB
Ngày: ngày 2010 tháng 7

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*