ID bài viết: 000054871 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 08/02/2022

Quy trình cập nhật lực lượng BMC tích hợp

Môi Trường

Intel® Server Board dòng S2600CW

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước bắt buộc cập nhật Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở tích hợp (BMC tích hợp)

Mô tả

Tình trạng hệ thống con quản lý, lỗi BMC FW Trong nhật ký

Chương trình cơ sở BMC không khớp với phiên bản mới nhất

Người hâm mộ ở tốc độ cao nhất

Độ phân giải

Khi thực hiện quy trình cập nhật phần mềm Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở tích hợp (BMC tích hợp) tiêu chuẩn, tiện ích cập nhật đặt BMC tích hợp vào chế độ cập nhật, cho phép chương trình cơ sở tải an toàn vào thiết bị flash.

Trong trường hợp không chắc chắn, quá trình cập nhật chương trình cơ sở BMC tích hợp bị lỗi do BMC tích hợp không ở trạng thái cập nhật thích hợp, bo mạch máy chủ cung cấp đầu nối Cập nhật Lực lượng BMC tích hợp, buộc BMC tích hợp vào trạng thái cập nhật thích hợp.

 

Các thủ tục sau nên được hoàn thành trong trường hợp không thành công quá trình cập nhật chương trình cơ sở BMC tích hợp tiêu chuẩn.

 1. Tắt nguồntháo dây nguồn AC.
 2. Mở khung máy chủ. Để biết hướng dẫn, hãy xem tài liệu về khung máy chủ của bạn.
 3. Di chuyển đầu nhảy từ vị trí vận hành mặc định (phủ các chân 1 và 2) đến vị trí đã bật (che các chân 2 và 3).
 4. Đóng khung máy chủ.
 5. Kết nối lại dây AC và tăng nguồn cho máy chủ.
 6. Thực hiện quy trình cập nhật chương trình cơ sở BMC tích hợp như được ghi trong
  README. Tệp TXT được bao gồm trong gói cập nhật chương trình cơ sở BMC tích hợp nhất định.
  Sau khi hoàn thành thành công quá trình cập nhật chương trình cơ sở, tiện ích cập nhật chương trình cơ sở có thể gây ra lỗi quy định rằng BMC tích hợp vẫn đang ở chế độ cập nhật.
 7. Tắt nguồntháo dây nguồn AC.
 8. Mở khung máy chủ.
 9. Di chuyển đầu nhảy từ vị trí đã bật (phủ các chân 2 và 3) sang vị trí bị vô hiệu hóa (che các chân 1 và 2).
 10. Đóng khung máy chủ.
 11. Kết nối lại dây AC và tăng nguồn cho máy chủ.
Lưu ý

Chức năng BMC tích hợp bị vô hiệu hóa với đầu nhảy Force Integrated BMC Update được đặt về vị trí được bật. Máy chủ không nên chạy với đầu nhảy BMC Force Update tích hợp được đặt ở vị trí này. Chỉ nên sử dụng cài đặt đầu nhảy này khi quá trình cập nhật chương trình cơ sở tiêu chuẩn thất bại. Đầu nhảy này nên duy trì ở vị trí mặc định/bị vô hiệu hóa khi máy chủ chạy bình thường.

Thông tin được lấy từ Intel® Server Board sửa đổi Dòng S2600CW TPS 2.4 trang 113

 

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Thông số kỹ thuật sản phẩm của từng dòng máy chủ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.