ID bài viết: 000038266 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 13/07/2021

Cách tắt Lời nhắc chấp Intel® Active Management Technology người dùng (Intel® AMT) cho KVM từ xa

Môi Trường

Máy ảo dựa trên nhân (KVM)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để xóa yêu cầu về sự đồng ý của người dùng khi bắt đầu phiên KVM từ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) từ xa

Mô tả

Người dùng cuối được nhắc cho phép phiên Máy Ảo dựa trên Kernel (KVM) từ xa để tiến hành trên các hệ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Chúng tôi đã sử dụng ACUWizard để kích hoạt Intel AMT.

Độ phân giải

Khi ACUWizard (còn được gọi là Cấu hình Dựa trên Máy chủ) được sử dụng để kích hoạt AMT, điều này luôn đặt hệ thống trong Chế độ điều khiển của khách (CCM). Hệ thống trong CCM luôn yêu cầu người dùng đồng ý cho các phiên từ xa. Không thể tắt hệ thống trong CCM.

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống phải được đặt vào Chế độ điều khiển quản trị (ACM).

Các tùy chọn để đưa hệ thống vào ACM

 1. Nếu bạn có cài đặt máy chủ RCS:
  1. Sử dụng ACUConfig và tùy chọn MoveToACM để thay đổi thành ACM (Chế độ điều khiển quản trị). Tham khảo Phần Chuyển từ Điều khiển Máy khách sang Kiểm soát Quản trị viên của Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)
 2. Nếu bạn không có máy chủ RCS hoặc không thể thực hiện lệnh MoveToACM vì một số lý do:
  1. Hệ thống phải được bỏ cấu hình và cấu hình lại mà không sử dụng Cấu hình Dựa trên Máy chủ.
   1. Để chưa cấu hình:
    Trên hệ thống máy khách, chạy ACUConfig không cấu hình.
   2. Để cấu hình lại mà không sử dụng Cấu hình Dựa trên Máy chủ:
    • Sử dụng MEBx để bật Intel AMT.
     Hoặc
    • Sử dụng cấu hình khóa USB. Tham khảo Định nghĩa cấu hình thủ công (Nhiều hệ thống trong Hướng dẫn sử dụng cấu hình AMT để biết hướng dẫn cách tạo khóa USB cho cấu hình.
Lưu ý

Một số hệ thống (đặc biệt là các hệ thống HP mới hơn) có cài đặt BIOS để Cho phép cung cấp Khóa USB. Mặc định cho cài đặt này thường được đặt thành Vô hiệu hóa vì lý do bảo mật. Nếu không nhận ra phím USB sau khi khởi động lại, vào BIOS và thay đổi cài đặt này thành Bật. Bạn có thể phải tìm kiếm cài đặt này vì nó không ở một nơi tiêu chuẩn trong BIOS.

Thông tin bổ sung
Lưu ý

Không thể tắt sự chấp thuận của người dùng trong Chế độ điều khiển của máy khách (CCM).

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.