ID bài viết: 000038205 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 12/07/2021

Tôi nên sử Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) trình điều khiển nào trong quá trình Cài đặt/Cài đặt Windows*?

Môi Trường

Bảng mạch máy® chủ Intel® hệ thống máy chủ Intel® Intel® VROC NVMe* RAID Intel® VROC SATA RAID (trước đây là Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)  Hệ điều hành Windows* Server 2016/2019

WindowsServer2016

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách xác định trình điều khiển F6 nào cần sử dụng trong quá trình cài đặt hệ điều hành Windows* Server.

Mô tả

Tôi nên sử dụng trình điều khiển F6 nào trong gói phần mềm Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) trong quá trình cài đặt Hệ điều hành (HĐH) Windows?

  • iaRNVMe.free.win7.64bit.ver
  • iaRNVMe.free.win8.64bit.ver
  • iaStorE.free.win7.64bit.5.ver
  • iaStorE.free.win8.64bit.ver
  • iaVROC.free.win7.64bit.ver
  • iaVROC.free.win8.64bit.ver
Lưu ýTrình điều khiển F6 nằm trong gói phần mềm SW_Packages\F6-driver\F6 của gói phần mềm Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Độ phân giải

Để biết Intel® VROC RAID NVMe, chọn iaVROC.free.win8.64bit.ver

Để Intel® VROC với SATA RAID (trước đây là Intel® RSTe),chọniaStorE.free.win8.64bit.ver

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 46 sản phẩm

Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STK
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STS

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.