ID bài viết: 000038017 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 18/10/2022

Ổ đĩa Intel® Optane™ trung tâm dữ liệu nào hỗ trợ nhiều không gian tên?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả hỗ trợ nhiều không gian tên trong Intel® Optane™ trung tâm dữ liệu của bạn.

Mô tả

Tất cả các Ổ đĩa Trung tâm Dữ liệu Intel® có hỗ trợ nhiều không gian tên không?

Độ phân giải

Mẫu ổ đĩa duy nhất hỗ trợ nhiều không gian tên là như sau:

  • Intel® Optane™ Ổ đĩa thể rắn Chuỗi P5800X (chương trình cơ sở L0310200 và lớn hơn)

Các mô hình khác không hỗ trợ nhiều không gian tên.

Thông tin bổ sung

Để biết chương trình cơ sở SSD mới nhất có sẵn trên Intel® Memory and Storage Tool mềm Intel® Firmware Update Tool, hãy xem Các phiên bản chương trình cơ sở cho Ổ đĩa thể rắn Intel® Intel® Optane™ bộ nhớ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.