ID bài viết: 000037932 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/04/2022

Cách kích hoạt các lõi bị thiếu trong bộ xử lý Intel®

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Sử dụng Tiện ích Cấu hình Windows* để khắc phục sự cố khi có ít lõi hơn trong hệ thống.

Mô tả

Thấy ít lõi hơn mong đợi trong Bộ xử lý Intel.

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

  1. Báo chí Phím Windows* + R.
  2. Lệnh gõ : msconfig
  3. Trong Tiện ích Cấu hình Hệ thống, nhấp vào tab Khởi động.
  4. Nhấp vào Tùy chọn nâng cao.
  5. Bỏ chọn hộp Số Bộ xử lý.
  6. Khởi động lại máy tính.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.