ID bài viết: 000037358 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 26/04/2022

Có thể di chuyển ổ đĩa RAID 1 từ hệ thống Windows* sang hệ thống Ubuntu* 18.04 không?

Môi Trường

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

Ubuntu 16.04*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Phần cứng và phần mềm phải hỗ trợ cùng một ổ đĩa RAID để di chuyển nó sang hệ thống khác.

Mô tả

Lên kế hoạch di chuyển ổ đĩa RAID 1 windows sang hệ thống có Ubuntu 18.04. Ổ đĩa có thể truy cập được không?

Độ phân giải

Để di chuyển ổ đĩa RAID 1 sang hệ thống khác, hệ thống mới phải hỗ trợ những điều sau:

  • Hệ thống (phần mềm/phần cứng) được cấu hình để hỗ trợ cùng một Intel® Rapid Storage Technology (trình điều khiển RAID)
  • Cùng loại ổ đĩa RAID

Ổ đĩa có thể có hoặc có thể không khả dụng, tùy thuộc vào Ubuntu OS.  Nếu nó được phát hiện, ổ đĩa chỉ nên được sử dụng làm ổ dữ liệu và hệ điều hành Windows không nên khởi động vào.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.