ID bài viết: 000036941 Loại nội dung: Bảo trì & Hiệu năng Lần duyệt cuối: 16/10/2023

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) Dịch vụ chứng nhận lại sử dụng 30–40% mức sử dụng CPU trên máy Bộ công cụ Intel® NUC và máy tính mini - NUC6CAY

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Làm thế nào để giải quyết vấn đề trong đó Dịch vụ chứng nhận lại PTT có mức sử dụng CPU cao.

Mô tả

Dịch vụ chứng nhận lại PTT EK liên tục tạo ra mức sử dụng CPU cao.

Độ phân giải

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.