ID bài viết: 000036780 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 24/08/2023

Có thể thêm hoặc thay thế bộ xử lý bổ sung Intel® Xeon® có thể mở rộng trong hệ thống đa ổ cắm không?

Môi Trường

 

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách kiểm tra xem Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® có thể được thêm hoặc thay thế trong hệ thống đa ổ cắm hay không.

Mô tả

Có thể thêm hoặc thay thế Bộ xử lý Intel® Xeon® trong hệ thống đa ổ cắm không?

Độ phân giải

Có, nếu tất cả các điều sau đây được xác minh:

  1. Xác minh rằng bo mạch chủ của hệ thống có thêm ổ cắm.
  2. Xác minh rằng bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® được thêm hoặc thay thế có cùng số bộ xử lý với các bộ xử lý khác trong hệ thống. Các thành phần trộn bao gồm nhưng không giới hạn ở phần cứng, chương trình cơ sở và phần mềm không được xác thực hoặc hỗ trợ.
  3. Xác minh rằng Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® hỗ trợ khả năng mở rộng của hai hoặc nhiều bộ xử lý. Để kiểm tra điều này:
    1. Truy cập trang web Thông số kỹ thuật Sản phẩm Intel (Liên kết có sẵn bên dưới).
    2. Tìm kiếm hoặc điều hướng đến trang thông số kỹ thuật của bộ xử lý của bạn.
    3. Xem bên dưới Tùy chọn mở rộng cho khả năng mở rộng. Giá trị 2S, 4S hoặc 8S có nghĩa là bộ xử lý có thể được sử dụng trong hệ thống 2 ổ cắm, 4 ổ cắm hoặc 8 ổ cắm tương ứng.
  4. Xác minh rằng cấu hình nổi tiếng nhất của vi chương trình hệ thống (BKC) được cập nhật lên phiên bản mới nhất từ nhà sản xuất hệ thống của bạn và áp dụng cho tất cả các bộ xử lý trong hệ thống. Các thành phần trộn bao gồm nhưng không giới hạn ở phần cứng, chương trình cơ sở và phần mềm không được xác thực hoặc hỗ trợ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra tài liệu dành cho dòng sản phẩm của bạn:

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.