ID bài viết: 000036048 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/07/2021

Que Điện Toán Không Phát Hiện Ổ Đĩa Khởi Động

Môi Trường

windows1032bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết này chứa các bước khắc phục sự cố không thể khởi động Que Điện toán với Windows

Mô tả

Thông báo lỗi trong khi khởi động: "Không có thiết bị có thể khởi động".

Độ phân giải

Hãy thử các bước xử lý sự cố cơ bản sau để giải quyết vấn đề này.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.