ID bài viết: 000035616 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 28/07/2021

Làm thế nào để thay đổi từ cổng HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản) (16992) sang cổng HTTPS (Giao thức truyền siêu văn bản an toàn) (16993) trên Intel® Active Management Technology?

Môi Trường

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước tiến từ cổng không bảo mật đến cổng an toàn

Mô tả

Tìm cách thay đổi cổng để sử dụng HTTPS thay vì sử dụng HTTP mặc định.

Độ phân giải

Theo phần Defining Transport Layer Security (TLS) trong Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS),để định cấu hình cài đặt TLS, hãy kiểm tra cách cấu hình TLS. Khi TLS được bật, thiết bị Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) sẽ tự xác thực với các ứng dụng khác bằng cách sử dụng chứng nhận máy chủ; và cổng HTTPS sẽ được sử dụng thay vì cổng HTTP.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.