ID bài viết: 000035565 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 30/05/2024

Thiết bị không xác định hiển thị trên Trình quản lý thiết bị khi Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) được bật

Môi Trường

Windows Server 2012 R2*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách xóa thiết bị không xác định khỏi Trình quản lý thiết bị windows*.

Mô tả

Không thể xóa thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị.

Độ phân giải

Nếu tính năng Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) không được sử dụng và trình điều khiển không được tải, trình quản lý thiết bị sẽ hiển thị thiết bị Không xác định. Lỗi Thiết bị không xác định có thể được khắc phục bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Đi vào BIOS.
  2. Khi ở trong BIOS, trong màn hình chính, chọn Nâng cao.
  3. Trong Advanced, chọn Processor Configuration (Cấu hình bộ xử lý).
  4. Khi bạn đã ở trong menu Cấu hình bộ xử lý, hãy tắt Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).
  5. Khởi động lạiđi đến hệ điều hành để xác nhận rằng thiết bị không xác định đã biến mất.

Nếu cần sử dụng Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX, hãy tải xuống trình điều khiển thích hợp trong Trung tâm Tải xuống Intel.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 57 sản phẩm

Chương trình Thay thế FDIV

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.