ID bài viết: 000035544 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 22/04/2022

Cách thêm ổ đĩa thứ hai vào hệ thống và tạo ổ đĩa RAID 1 không mất dữ liệu

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để chuyển đổi đĩa hệ điều hành hệ thống hiện có sang ổ đĩa RAID 1 mà không làm mất dữ liệu

Mô tả

Hệ thống hiện chứa một ổ đĩa với hệ điều hành. Có thể thêm ổ đĩa bổ sung để tạo ổ đĩa RAID 1 không?

Độ phân giải
  1. Sao lưu tất cả dữ liệu trên ổ đĩa trong hệ thống.
  2. Thêm ổ đĩa trống bổ sung vào hệ thống.
  3. Tạo Mảng RAID 1.
    Lưu ý

    Xem lại hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng Intel® Rapid Storage Technology với Bộ nhớ Optane™.

  4. Cài đặt hệ điều hành.
  5. Sao chép lại dữ liệu gốc.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.