ID bài viết: 000033675 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 28/07/2021

Bộ điều hợp Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA4 có hỗ trợ kết nối SFP+ không?

Môi Trường

Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA4

All

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Đầu nối SFP+ cho Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA4

Mô tả

Kiểm tra xem Intel® Ethernet Network Adapter X722-DA4 có hỗ trợ kết nối SFP+ không

Độ phân giải

Bảng Chế độ liên kết được hỗ trợ trong Intel® Ethernet Connection hỗ trợ tính năng X722 xác nhận rằng họ bộ điều hợp này hỗ trợ SFP+.

Thông tin bổ sung

Thông tin không có sẵn trong thông số kỹ thuật công khai.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.