E: [ncAPI] [43627] ncDeviceOpen: 619 khởi tạo mutex toàn cầu không thành công

Tài liệu

Thông báo lỗi

000033390

08/08/2019

Người dùng đã thông báo lỗi sau khi chạy ứng dụng OpenVINO Toolkit là suy luận với Intel® vô số™ VPUs.

E: [ncAPI] [     43627] ncDeviceOpen:619    global mutex initialization failed


Để giải quyết vấn đề này, vui lòng thử một trong các bước sau:

  1. Đóng thiết bị đầu cuối hiện tại và mở một cổng mới.
  2. Khởi động lại máy tính của bạn.
  3. Kiểm tra thư mục /tmp cho một tập tin có tên mvnc.mutex. Nếu có ở đó, hãy tiếp tục và xóa nó và thử lại.