Thông báo ngắt kết nối que điện toán điện toán điện toán Intel® Movidius™

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000033257

30/04/2019

Intel sẽ ngừng sử dụng que điện toán bằng nơ-ron Intel® Movidius™.

Que điện toán (NCS) Intel® Movidius™ điện toán thần kinh đã được thay thế bằng thanh tính toán nơ-ron Intel® 2. Các nhà phát triển vẫn đang làm việc với Intel® NCS hiện tại có thể đánh giá hướng dẫn để chuyển sang các nền tảng khác từ Intel® Movidius™ que điện toán của nơ-ron.

Ngày đặt hàng cuối cùng cho que điện toán Intel® Movidius™ nơ-ron là ngày 30 tháng 10 năm 2019. Hỗ trợ kỹ thuật cho que điện toán từ nơ-ron Intel® Movidius™ sẽ tiếp tục có sẵn cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Hỗ trợ bảo hành cho que điện toán bằng nơ-ron Intel® Movidius™ sẽ tiếp tục có sẵn cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Không có cập nhật phần mềm nào được lên kế hoạch cho SDK điện toán thần kinh Intel® Movidius™.

Bộ công cụ OpenVINO™ Intel®:

Intel® Distribution của bộ công cụ OpenVINO™ hỗ trợ cả Intel® Movidius™ que điện toán thần kinh và thanh tính toán nơ-ron Intel® 2. Các nhà phát triển que điện toán trung tâm Intel® có thể đánh giá hướng dẫn cho việc chuyển tiền từ SDK điện toán thần kinh Intel® Movidius™ cho Intel® Distribution bộ công cụ OpenVINO™.

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên thông báo thay đổi sản phẩm (PCN116844) được đăng tải trong Intel® Quality Document Management System (QDMS).