Thông tin quy định cho Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® 2

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000032961

15/04/2019

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu quy định và thông tin về sự an toàn dành cho Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® 2.

Chứng nhận và khai báo
Tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp truyền thông và truyền thông Úc (ACMA)PDF icon
Dung lượng: 461 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Intel Corporation tuyên bố về sự phù hợpPDF icon
Dung lượng: 47 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Nhận dạng bằng chứng nhận Iecee chung về kiểm traPDF icon
Dung lượng: 152 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 9
Chấp nhận của Hội đồng VCCI về báo cáo tuân thủPDF icon
Dung lượng: 333 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Đăng ký các thiết bị phát thanh và truyền thôngPDF icon
Dung lượng: 582 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Chứng nhận Intel cho máy tính điện toán thần kinh 2 BSMIPDF icon
Kích thước tập tin: 1,33 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 11
Tuyên bố về tình trạng hiện diện của các chất bị hạn chế đánh dấuPDF icon
Kích thước tập tin: 1,43 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 11
Bảo hành 2 que điện toán cho trung thần của Intel PDF icon
Kích thước tập tin: 16,7 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 11
Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*