Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Hướng dẫn Đánh giá Hiệu năng Linux* (sử dụng FIO*)

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000032617

30/10/2023

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) là giải pháp RAID dành cho doanh nghiệp giúp giải phóng hiệu năng của SSD NVMe*. Intel® VROC được kích hoạt bởi một tính năng trong Intel® Xeon® bộ xử lý Có thể mở rộng được gọi là Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), một bộ điều khiển tích hợp bên trong phức hợp gốc CPU PCIe. SSD NVMe được kết nối trực tiếp với CPU, cho phép hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng hiệu suất của các thiết bị lưu trữ nhanh. Intel® VROC mang lại những lợi ích này mà không có sự phức tạp, chi phí và mức tiêu thụ điện năng của các thẻ bộ điều hợp bus chủ RAID (HBA) phần cứng truyền thống được đặt giữa các ổ đĩa và CPU.

Tài liệu sau đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh về cách sử dụng công cụ đo điểm chuẩn FIO* cho các hệ thống có chứa Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® với Red Hat Enterprise Linux*. Tài liệu này bao gồm các bước cụ thể để kiểm tra mảng RAID SSD NVMe* trên các làn PCIe* hỗ trợ Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) với Intel® VROC.

Những điều bạn nên biết về gói Intel® VROC
  • Các nhà cung cấp hệ thống có thể tùy chỉnh gói Intel® VROC cho các nền tảng cụ thể của họ. Tham khảo OEM của bạn để biết danh sách đầy đủ các bộ tính năng có sẵn. Nếu bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này xung đột với thông tin hỗ trợ do OEM nền tảng cung cấp, tài liệu và cấu hình nền tảng sẽ được ưu tiên.
  • Hướng dẫn đánh giá hiệu suất này bao gồm các cấu hình cụ thể (bao gồm cả phiên bản gói Intel® VROC được sử dụng) cần được tuân theo để đạt được kết quả tương tự. Sự khác biệt trong cấu hình hệ thống có thể cho kết quả khác với kết quả được mô tả trong tài liệu.

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Hướng dẫn Đánh giá Hiệu năng Linux* (PDF) PDF icon
Phiên bản: 005
Kích thước: 459 KB
Ngày: Tháng Tám 2021

Mã tham chiếu tập lệnh FIO mẫu (ZIP)
Kích thước: 3 KB

Chủ đề liên quan
Ghi chú ứng dụng cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Cấu hình được hỗ trợ
Tài nguyên cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)