Intel® RealSense™ máy ảnh độ sâu D435i IMU giấy trắng hiệu chuẩn

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000032303

25/01/2019

Máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu D435I IMU Calibration (PDF)PDF icon

Một hiệu chuẩn IMU được khuyến nghị để sử dụng đơn vị đo lường quán tính (IMU) trong máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu thiết bị D435i với mức độ hiệu quả và độ chính xác cao nhất. Tài liệu này phục vụ như một hướng dẫn sử dụng một tập lệnh Python * được cung cấp để tính toán hiệu chuẩn.

Thông tin về thuật toán hiệu chuẩn hoặc độ chính xác không nằm trong phạm vi của tài liệu này.

Dung lượng: 575 KB
Ngày: tháng 2019

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*