Các® Intel vPro™ Intel® NUC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000031997

13/01/2021

Các sản phẩm Intel® NUC sau đây hỗ trợ Intel® vPro™:

 • Bộ công® xách tay Intel® NUC M15V
 • Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
 • Bộ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
 • Bảng mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7
 • Bảng mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5
 • Intel® NUC Kit NUC9VXQNX
 • Intel® NUC Kit NUC9V7QNX
 • Intel® NUC Board NUC9VXQNB
 • Intel® NUC Board NUC9V7QNB
 • Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • Bảng mạch Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
 • Bảng mạch Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
 • Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
 • Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNKE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE
 • Intel® NUC 7 Business, Máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC
 • Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE
 • Intel® NUC Board NUC5i5MYBE