Các® Intel® vPro™ sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000031997

13/09/2021

Các sản phẩm Intel® NUC sau đây hỗ trợ intel® vPro™:

Bộ Intel® NUC
Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
Bộ công® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
Bộ công® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L
Bộ công® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
Bộ công® Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
Bộ công cụ Intel® NUC NUC9VXQNX
Bộ công cụ Intel® NUC NUC9V7QNX
Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Bộ intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
Bộ intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7DNKE
Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7DNHE
Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DNHE
Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DNKE

Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5MYHE

 

Máy tính mini Intel® NUC
Intel® NUC 7 dành cho doanh nghiệp, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC

 

Bo mạch Intel® NUC
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5
Bo mạch Intel® NUC NUC9VXQNB
Bo mạch Intel® NUC NUC9V7QNB
Bo mạch Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
Bo mạch Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
Bo mạch Intel® NUC NUC7i7DNBE
Bo mạch Intel® NUC NUC7i5DNBE
Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE