Làm cách nào để xem hoặc so sánh các tính năng của Intel® Xeon® xử lý?

Tài liệu

So sánh sản phẩm

000031588

10/09/2021

Sử dụng trang web Thông số kỹ thuật Sản phẩm Intel (còn được gọi là trang web Intel ARK) để xem và so sánh các thông số kỹ thuật của nhiều bộ xử lý Intel® Xeon® mềm.

ARK là viết tắt của Automated Relational Knowledge Base và là một công cụ dựa trên web tự trợ giúp.

Xem video hướng dẫn dưới đây về cách sử dụng ARK.

 
Thời gianChủ đề
:50Lựa chọn bộ xử lý ARK
1:59Tìm kiếm theo số hiệu bộ xử lý
2:12So sánh bộ xử lý
3:18Tùy chọn hỗ trợ trợ giúp
4:09Cuối