ID bài viết: 000030541 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 18/10/2022

Ổ cứng Intel® Optane™ thể rắn nào hỗ trợ Opal 2.0*?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Danh sách các Intel® Optane™ SSD mới và TCG Opal 2.0* hỗ trợ của SKU.

Mô tả

Cố gắng xác định ổ ssd Intel hỗ trợ Opal 2.0 nào.

Độ phân giải

TCG Opal 2.0* được hỗ trợ trong các mô hình ổ đĩa sau:

Mô hìnhHệ số hình dạngChi tiết mô hìnhChuỗi mô hìnhMM ID
Intel® Optane™ SSD chuỗi DC P4800XTất cảTất cảTất cảTất cả
Intel® Optane™ SSD chuỗi DC P4801XTất cảTất cảTất cảTất cả
Thông tin bổ sung

Thông số kỹ thuật opal được phát triển bởi Trusted Computing Group (TCG) và có sẵn để tải xuống.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 12 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.