Intel® Virtual RAID on CPU hướng dẫn sử dụng

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000030445

08/06/2021

Hướng dẫn sử dụng cho các phiên bản windows*, Linux* và ESXi* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

 

Lưu ý
  • Intel® VROC Linux*: Được phân phối qua nhà cung cấp hệ điều hành, hướng dẫn sử dụng chỉ được phát hành trong các Intel® VROC bản chính.

  • Intel® VROC Windows*: Một hướng dẫn sử dụng mới được phát hành ở mọi bản phát hành chính và nhỏ, cùng với gói trình điều khiển rời.

  • Phần mềm liên quan đến ESXi*: Sản phẩm Intel® này không cung cấp các tính năng Intel® VROC RAID đầy đủ, vì vậy nó được dán nhãn Trình điều khiển NVMe* hỗ trợ Intel® VMD cho ESXi.  Một hướng dẫn sử dụng mới được phát hành vào mỗi lần phát hành chính và nhỏ, cùng với gói trình điều khiển rời.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Windows* (PDF)PDF icon
Bản hiệu chỉnh: 012
Dung lượng: 5,73 MB
Ngày: Tháng 5 năm 2021

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Linux* (PDF)PDF icon
Bản hiệu chỉnh: 003
Kích thước: 546 KB
Ngày: tháng 6 năm 2020

Intel® VMD khiển NVMe* hỗ trợ cho Hướng dẫn sử dụng VMware ESXi (PDF)PDF icon
Bản hiệu chỉnh: 001
Dung lượng: 1,24 MB
Ngày: tháng 3 năm 2021