Dòng Intel® Wireless 7260 và Thông báo Ngưng sản xuất Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000030330

10/05/2022

Kể từ tháng 10 năm 2016, Intel đã ngừng sản xuất và vận chuyển các sản phẩm sau:

Dưới đây là các trình điều khiển mới nhất có sẵn trên Trung tâm Tải xuống. Không có kế hoạch cập nhật trình điều khiển nào khác cho các sản phẩm này.

 Phiên bản góiNgày phát hành
Wi-Fi21.10.1Ngày 21 tháng 5 năm 2019
Bluetooth21.10.1Ngày 21 tháng 5 năm 2019


Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đại lý Dịch vụ Khách hàng của Intel sẽ không phản hồi các cuộc điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng hoặc yêu cầu qua email đối với các sản phẩm này.
Các tùy chọn hỗ trợ khả dụng bao gồm:

  • Nội dung hỗ trợ kỹ thuật. Nhấp vào tên sản phẩm ở trên để tìm thư mục bài viết liên quan, bản tải xuống khả dụng và các tùy chọn tự phục vụ khác.
  • Trợ giúp từ những người dùng khác có sẵn tại Cộng đồng Hỗ trợ Intel.