ID bài viết: 000029462 Loại nội dung: Xác định sản phẩm của tôi Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Tiện ích bộ xử lý nào để chạy để xác minh tần số đang di chuyển hay không hướng đến tần số liên tục?

Môi Trường

Bộ® Celeron® Intel N3060

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết thông tin về Hệ điều hành cho thấy tần số CPU

Mô tả

Hệ điều hành (HĐH) không hiển thị Bộ xử lý trung tâm (CPU) đạt đến Tần số Liên tục tối đa

Độ phân giải

Công nghệ Intel® Turbo Boost, sau khi được kích hoạt trong BIOS, được hệ điều hành (HĐH) tự động xử lý; do đó, nếu điều này không báo cáo tốc độ của CPU di chuyển về phía Tần số Tăng tốc, điều này là bởi vì nó không tìm thấy nhu cầu.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo "Câu hỏi thường gặp về Công nghệ Intel® Turbo Boost.

Để đảm bảo Turbo Boost được bật, hãy chạy bộ điều Intel® Processor Identification Utility.

Thông tin bổ sung

Tăng tần suất được hệ điều hành tự động xử lý.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.