Bắt đầu với Intel® Compute Card CD1C32GK

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000029347

14/11/2019

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® Compute Card CD1C32GK của mình.