Bắt đầu với Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro-NUC7i3DNHNC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000029157

07/02/2020

Danh sách kiểm tra để bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 dành cho doanh nghiệp của bạn, máy tính mini với Windows® 10 Pro-NUC7i3DNHNC.