Bắt đầu với Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNKTC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000029156

25/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 Business, Máy tính mini với Windows® 10 Pro - NUC7i3DNKTC.