Bắt đầu với Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro-NUC7i5DNKPC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000028922

07/02/2020

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 Business, máy tính mini với Windows® 10 Pro-NUC7i5DNKPC.