Hướng dẫn cấu hình nhanh Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000028658

12/03/2020

Hướng dẫn cấu hình nhanh Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) cung cấp cho bạn hướng dẫn ngắn gọn để tạo cấu hình RAID sử dụng tiện ích cấu hình VROC HII của Intel.

Hướng dẫn cấu hình nhanh Intel® Virtual RAID on CPU (PDF)PDF icon
Kích thước: 1,20 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 3
Xem xét lại: 1,2

Tiện ích chạy trước khi tải hệ điều hành (HĐH). Bạn có thể sử dụng tiện ích này để chuẩn bị một khối lượng RAID trước khi hệ điều hành được tải lên nó.

Hướng dẫn này bao gồm các sản phẩm máy chủ Dựa trên chipset Intel® dòng sau:

  • Intel® Server Board S2600WFQ
  • Intel® Server Board S2600WFT
  • Intel® Server Board S2600WFO
  • Intel® Server Board S2600BPB
  • Intel® Server Board S2600BPS
  • Intel® Server Board S2600BPQ
  • Intel® Server Board S2600STB
  • Intel® Server Board S2600STQ

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.