ID bài viết: 000028595 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Giải quyết xung đột giữa trình Intel Unite® microsoft Edge sau khi cài đặt RS4

Môi Trường

Intel Unite dụng Windows 10 Trình duyệt Microsoft Edge

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hướng dẫn giải quyết xung đột giữa Intel Unite microsoft Edge sau khi cài đặt bản cập nhật Windows 10 RS4.

Mô tả

Trên hệ thống máy khách sử Intel Unite® ứng dụng Intel Unite®, sau khi cài đặt bản cập nhật Windows® 10 RS4, trình duyệt Microsoft* Edge sẽ không hoạt động.

Độ phân giải
Thông tin bổ sung

Sau khi cài đặt bản cập nhật Windows 10 RS4, có xung đột giữa Trình điều khiển Hiển thị Mở rộng được sử dụng trong Intel Unite máy khách và trình duyệt Microsoft Edge. Trình điều khiển cập nhật sẽ giải quyết xung đột.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.