ID bài viết: 000028160 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) không lưu trữ mật khẩu AMT trong Cơ sở dữ liệu khi sử dụng Chế độ Cơ sở dữ liệu.

Môi Trường

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

osindependent

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Intel® AMT mật khẩu được ngẫu nhiên hóa. Intel® Setup and Configuration Software ứng dụng chạy chế độ cơ sở dữ liệu nên lưu mật khẩu AMT trong DB.

Mô tả

Mật khẩu AMT được ngẫu nhiên. Sự hiểu biết của chúng tôi là nếu ứng Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) đang chạy chế độ cơ sở dữ liệu, nó nên lưu trữ mật khẩu AMT trong DB. Trong khi chúng tôi đang thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng nó đang lấy mật khẩu từ máy tính thay vì từ cơ sở dữ liệu. Nếu Máy tính đang ngoại tuyến, máy tính không thể truy xuất mật khẩu AMT.

Độ phân giải

Liên quan đến Mật khẩu Ngẫu nhiên theo Intel® Setup and Configuration Software hướng dẫn sử dụng (Intel® SCS) <https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/software/Intel_SCS_User_Guide.pdf trang 20. Intel SCS tạo mật khẩu (ngẫu nhiên) khác cho mỗi thiết bị.

Những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào chế độ được chọn khi cài đặt RCS:

  • Chế độ cơ sở dữ liệu – Mật khẩu được lưu trong cơ sở dữ liệu SQL. Bạn cũng có thể sử dụng Bảng điều khiển để xem mật khẩu (xem Nhận mật khẩu quản trị trên trang 185).

 

  • Chế độ Không phải cơ sở dữ liệu – Mật khẩu không được lưu. Do không biết mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng nào, sau khi cấu hình, bạn sẽ không thể kết nối với thiết bị bằng người dùng quản trị mặc định. Do đó, bạn chỉ có thể chọn tùy chọn mật khẩu ngẫu nhiên nếu hồ sơ có người dùng quản trị Kerberos. Để biết thêm thông tin, hãy xem Người dùng Quản trị do người dùng xác định (Kerberos) trên trang tiếp theo (21).

 

Ngoài ra, RCS tính toán một mật khẩu khác (duy nhất) cho mỗi thiết bị bằng cách sử dụng một khóa bí mật (được gọi là "Digest Master Password") và dữ liệu dành riêng cho hệ thống từ mỗi thiết bị. RCS không cần lưu các mật khẩu quản trị này vì chúng có thể được tính lại khi cần thiết. Sau khi cấu hình, các ứng dụng cần sử dụng người dùng quản trị mặc định phải tự tính lại mật khẩu hoặc yêu cầu RCS tính toán cho họ. Trước khi bạn có thể sử dụng phương pháp Digest Master Password bạn cần: 1. Cài đặt RCS (xem Cài đặt RCS trên trang 35). 2. Xác định Mật khẩu Chính Của Digest (xem Xác định Cài đặt RCS trên trang 78). Đây là vấn đề đã được biết đến với SCS, vì vậy hành vi này là chính xác.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.