Bắt đầu với bộ Intel® NUC NUC8i7HNK

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000028146

07/02/2020

Dưới đây là một danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng bộ Intel® NUC NUC8i7HNK của bạn.

Lưu ýIntel NUC này yêu cầu cả trình điều khiển đồ họa Intel® và trình điều khiển Radeon™ RX Vega M graphics được cài đặt.