Hướng dẫn thiết lập và dịch vụ dành cho Hệ thống Máy chủ Intel® R2600SR

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000026929

12/03/2018

Hướng dẫn thiết lập và dịch vụ (PDF) PDF icon
Tài liệu này được viết cho các bộ tích hợp hệ thống và kỹ thuật viên dịch vụ chịu trách nhiệm:
  • Thiết lập hệ thống
  • Nâng cấp hệ thống và máy chủ
  • Sửa chữa

Kích thước: 5,43 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 3
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm cho gia đình Hệ thống Máy chủ Intel® R2600SR