Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Hệ thống Máy chủ Intel® R2600SR

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000026927

08/03/2018