Bắt đầu với Intel® NUC 7 chuyên dụng NUC7i7BNKQ

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000026289

07/02/2020

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 dành cho gia chủ, máy tính mini với Windows® 10 *-NUC7i7BNKQ.