Bắt đầu với Intel® NUC 7 người đam mê NUC7i7BNKQ

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000026289

25/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC 7 Home, máy tính mini với Windows® 10* - NUC7i7BNKQ.