Bản cập nhật chương trình cơ sở có sẵn cho Thunderbolt™ trên các sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000026171

31/01/2024

Thunderbolt liên kết tải xuống chương trình cơ sở

Mô hình Intel® NUC Phiên bản chương trình cơ sở Thunderbolt™/ Liên kết tải xuống
Intel® NUC6i7KYK Phiên bản 28
Phiên bản 38
Phiên bản 46

Troubleshooting

Lỗi: Dịch vụ 0x208 SDK_SERVICE_NOT_FOUND Thunderbolt(TM) không tồn tại Cài đặt Trình điều khiển Thunderbolt 3 mới nhất cho Intel NUC của bạn, có sẵn trên Trung tâm Tải xuống.
Sự cố khi cập nhật chương trình cơ sở trên Bộ công cụ Intel NUC NUC6i7KYK Phải cắm thiết bị Thunderbolt vào Bộ công cụ Intel NUC NUC6i7KYK khi chạy bản cập nhật vi chương trình.

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật Thunderbolt™ 3 trên các sản phẩm Intel® NUC
Công nghệ Thunderbolt dành cho nhà phát triển
Khắc phục sự cố Thunderbolt™ trên Intel® NUC