Intel® Virtual RAID on CPU trợ (Intel® VROC) hỗ trợ trên X299

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000026106

18/05/2021